Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SUPERPASTY:

 Definicje

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 25 grudnia 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Sklep internetowy (Sklep) - strona internetowa www.superpasty.pl, za pośrednictwem której Klient może w składać Zamówienia;

 

Towar - produkty (rzeczy ruchome) oferowane do zakupu w sklepie.

 

Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 

Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 

Konto – przydzielona Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą której Klient może zakupu towarów.;

 

Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;

 

Usługi - usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru oraz jego cenę.

 

Adres mailowy Klienta – adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta przy tworzeniu konta w Sklepie.

 §1

Postanowienia ogólne:

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: BHZ ATOS M.M. Marek Zakrzewski
ul. Wolska 84/86 pok 108
01-141 WARSZAWA
NIP 522-015-00-17, mail.superpasty@superpasty.pl, tel. 500 707 005 (koszt połaczenia wg cennika operatora).

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, akceptacja Regulaminu przez Klienta, potwierdzenie zapoznania się z informacją o prawie do odstąpienia od umowy oraz kliknięcie w link “opłać zamówienie” .

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. Niniejszy Regulamin jest ciągle dostępny na stronie Regulamin superpasty.pl, można go utrwalić poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w dowolnej chwili.

§2

Zamówienia :

1. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

2. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu - Zamówienia można składać przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

3a. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Po dodaniu wszystkich produktów które Klient zamierza kupić, Klient winien zatwierdzić ten wybór poprzez naciśnięcie przycisku “Zamawiam”.

3b. Po zatwierdzeniu listy zakupów poprzez przycisk “Zamawiam” Klient podaje poprzez wypełnienie formularza swoje dane adresowe i zatwierdza je przyciskiem “Podsumowanie”. Po tej czynności Klient jest kierowany na zakładkę “Podsumowanie”, gdzie znajduje się podsumowanie zakupu:

opis przedmiotu Zamówienia

jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych towarów wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

wybranej metody płatności,

wybranego sposobu dostawy,

danych kontaktowych Klienta

termin wysyłki

link kierujący do pouczenia o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz sposobie składania reklamacji

3c) Klient potwierdza fakt zapoznania się z ww. informacjami poprzez kliknięcie na przycisk “Złóż zamówienie”.

3d) Po wyborze przycisku “Złóż zamówienie” Sklep przesyła na adres mailowy Klienta podsumowanie zamówienia, które zawiera:

numer zamówienia

opis przedmiotu zamówienia

jednostkową oraz łączną cenę zamawianych towarów wraz z podatkami, w tym koszty dostawy oraz dodatkowe koszty (jeśli występują),

sposób dostawy

metodę płatności

dane adresowe Klienta

uwagi od Klienta

fakturę pro forma w załączeniu (z danymi do indentyfikacji Sklepu)

numer telefonu do Sklepu

adres mailowy Sklepu

wzór formularza odstąpienia od umowy

link kierujący do informacji o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz sposobie składania reklamacji

4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru: imię i nazwisko, adres mailowy, miejsce zamieszkania, miejsca dostawy, nr telefonu, id produktu, nazwę towaru, ilość towaru, formę dostawy, sposób płatności.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą wybrania przez Klienta przycisku “Opłać zamówienie”.

6. Wraz z towarem Sklep przesyła klientowi fakturę VAT / paragon fiskalny.

 
§3

Płatności:

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy. Ceny wszystkich produktów w Sklepie internetowym są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

3. Klient może wybrać następujące metody płatności:

Płatność przy odbiorze przesyłki

Wpłata na konto 68 1140 2004 0000 3502 7596 8938

Płatność elektroniczna

4. Warunkiem wydania towaru jest uprzednia zapłata za towar, przesyłkę i pokrycie ew. kosztów obsługi systemu płatności.


§4

Wysyłka towaru:

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez Klienta w siedzibie firmy.

2. Koszty dostawy zostają wskazane w czasie składania zamówienia.

3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych od daty potwierdzenia przez Klienta Zamówienia.

4. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

5. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

6. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

7. Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić stan i zawartość przesyłki. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia lub otwarcia, bądź zawartość przesyłki jest uszkodzona nie należy jej przyjmować i w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody.

§5

Reklamacje:

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres ul. Instalatorów 7B, 02-237 Warszawa lub na adres mailowysuperpasty@superpasty.pl,

3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

4. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

5. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. Brak ustosunkowania się Sklepu do reklamacji w terminie 14 dni oznacza jej uznanie.

6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

7. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres ul. Instalatorów 7B, 02-237 Warszawa, lub na adres mailowy superpasty@superpasty.pl.

8. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis wady.

§6

Prawo odstąpienia od umowy:

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie na piśmie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

3a. Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę.

3b. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3c. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

4. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach:

umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

umowy, w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

§7

Ochrona prywatności:

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego. W tym celu na stronie internetowej Sklepu Klient podaje swój adres mailowy w polu Newsletter.

3.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")
Marek Roman Zakrzewski przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BHZ ATOS M.M. Marek Zakrzewski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , NIP 522 015 00 17 , REGON 2002049, ul. Wolska 84/86 pok 108 , 01-141 Warszawa

Cel przetwarzania danych:

Świadczenie usług oferowanych w Sklepie

Realizacja zamówień
Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter
Przesyłanie newslettera
Podstawa przetwarzania:

Umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

Możliwość cofnięcia zgody: w każdej chwili
Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA: dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych, ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez którąkolwiek ze stron, cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne odpowiednie z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA: Przysługuje Ci prawo żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania przeniesienia danych do innego administratora.
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

§8

Własność intelektualna:

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1. Klient będący konsumentem ma możliwość z skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń między innymi korzystając z polubownego sądu konsumenckiego, rzecznika konsumentów lub innych organizacji publicznych.

 

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi powszechnemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu:

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Biuro Handlu Zagranicznego ATOS M.M. - Zakrzewski Marek z siedzibą ul. Instalatorów 7B, 02-237 Warszawa

Nazwa przedsiębiorcy………………………………………………………………………………………….

Pełny adres pocztowy…………………………………………………………………………………………..

Nr faksu (jeżeli jest)……………………………………………………………………………………………..

Adres mailowy……………………………………………………………………………………………………

 


Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od

- umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

- umowy dostawy następujących rzeczy(*)

- umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/

-umowy o świadczenie następującej usługi(*)

 


– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)………………………………………………………………………….

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………………

– Adres konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………………………

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data …………………………………………………………………………………………………………….

 


(*) Niepotrzebne skreślić

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl